Hieronder vindt u informatie voor ouders. Het algemene beleid van Thuishuis wordt hier beschreven. De informatie is ingedeeld in een aantal hoofdstukken. U vindt ze aan de rechterkant van uw scherm. Via dit menu krijgt u een overzicht van dit document, en bovendien kunt u gemakkelijk zoeken naar een specifiek onderwerp.
INHOUDSOPGAVE
 1. Aanmelden en plaatsen
 2. Afspraken rond opvang
 3. Verzekeringen
 4. Controle door Thuishuis en GGD
 5. Klachten/meningsverschillen
 6. Registratienummer
 7. Medezeggenschap ouders
 8. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Aanmelden en plaatsen

Meer informatie over de procedure van aanmelden, plaatsen en evaluatie.
 

1.1 Aanmelden
U kunt contact opnemen met een Thuishuis bij u in de buurt. Dat kan telefonisch of via de mail. Er zal dan door het Thuishuis z.s.m. contact met u worden opgenomen over de eventuele mogelijkheden van een plaatsing.

1.2 Plaatsingsprocedure
Na de aanmelding bekijkt het Thuishuis of uw kind geplaatst kan worden op de gewenste tijden. Er wordt dan contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek of een plaatsingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over de opvang en wordt er een overeenkomst gemaakt tussen Thuishuis en ouder. Er worden met u ook afspraken gemaakt over een eventuele wenperiode. 
Het Thuishuis stuurt de gegevens van de overeenkomst naar Miranda Hofsteenge, financieel medewerker van Stichting Thuishuis.

Miranda Hofsteenge
telefoon: 050 - 2 111 923 (alle ochtenden bereikbaar)
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Na ontvangst stuurt zij namens Stichting Thuishuis aan u:

 • een overeenkomst tussen Stichting Thuishuis en ouder (waarin o.a. betalingsafspraken worden geregeld);
 • een offerte van de kosten kinderopvang voor de Kinderopvang-toeslag (dit kunt u aanvragen bij de belastingdienst);
 • een kaart voor akkoord met automatische incasso.

Voor zowel de ouder als het Thuishuis geldt een opzegtermijn van twee maanden. De opvang kan ingaan of worden opgezegd per 1e of 16e van een maand.

1.3 Evaluatie

Na de proefperiode van 6 weken opvang vindt er een evaluatie plaats tussen u en de eigenaar van het Thuishuis. Daarna zal er jaarlijks een evaluatie plaatsvinden.

1.4 Opzegging contract
Er is een opzegtermijn van één maand. De opvang kan opgezegd worden bij het Thuishuis waar de opvang is. Dit Thuishuis geeft dat door aan Stichting Thuishuis en de ouder ontvangt dan een bevestiging van de opzegging van de betalingsovereenkomst en dat de incasso ook zal stoppen.

1.5 Groepsgrootte
Er zijn Thuishuizen kinderdagverblijf (KDV), Thuishuizen buitenschoolse opvang (BSO) en Thuishuizen Kindercentrum (KDV en BSO). In een KDV worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen, in een BSO kinderen van 4 – 13 jaar en een Kindercentrum biedt beide vormen aan.
De regelgeving op het gebied van groepsgrootte en groepssamenstelling is wettelijk vastgelegd.

Aantal kinderen en leidsters 
In een Kindercentrum (KDV en/of BSO) mag een ondernemer zelf een keuze maken hoeveel kinderen er geplaatst worden in het Thuishuis. Het maximale aantal kinderen dat in een speelruimte mag worden opgevangen is aan wettelijke regels gebonden. Per kind moet minimaal 3,5 m2 beschikbaar zijn. 
Ook zijn er regels voor het aantal leidsters op een groep kinderen. Deze regels zijn vastgelegd in de zogenaamde Leidster-Kind-Ratio. Daarbij is het aantal kinderen en de leeftijd van de betreffende kinderen leidend voor het berekenen van het aantal leidsters dat op de groep moet staan. Deze regels kunt u vinden op de website www.1ratio.nl
 

Afspraken rond opvang

Er worden afspraken gemaakt over het aantal uren opvang die u voor uw kind(eren) nodig hebt. Tevens is er vervanging tijdens ziekte van de Thuishuisondernemer. Voor (warme)maaltijden en reiskosten kan een vergoeding worden afgesproken.
 
 
2.1 Aantal uren opvang
Tijdens het plaatsingsgesprek worden de afspraken m.b.t. de opvang vastgelegd. Hierbij wordt ook het aantal opvanguren per week vastgelegd.
Rekening houdend met de vakantiesluiting van het Thuishuis (deze periode hoeft niet betaald te worden) zal een gemiddeld aantal uren per maand berekend worden. Dit aantal uren x het uurbedrag zal twaalf keer per jaar aan de ouders worden gefactureerd. De nationale feestdagen waarop het Thuishuis gesloten is en die buiten de vakantie van het Thuishuis vallen worden wel doorberekend.
Bij opvang op wisselende tijden geldt een andere berekeningssystematiek. Er wordt op basis van het werkrooster van de ouders/verzorgers uitgegaan van een schatting van het aantal opvanguren per drie maanden. Vervolgens zal op grond van deze inschatting het gemiddeld aantal uren per maand worden berekend.
Tussentijdse wijzigingen in contracten, uren e.d. kunnen er aanleiding toe geven het gemiddeld aantal uren opnieuw vast te stellen. Wijzigingen kunnen ingaan een maand nadat het wijzigingsformulier is ontvangen.

Het minimum aantal opvanguren moet 5 uur per week per kind bedragen.
De opvang moet minimaal voor een periode van drie maanden zijn.

2.2 Ziekte van de Thuishuisondernemer
Bij afwezigheid of ziekte van de Thuishuisondernemer wordt er voor vervanging gezorgd. Indien mogelijk zult u hiervan z.s.m. op de hoogte gesteld worden.
 
 
2.3 Vakanties

Een Thuishuis is minimaal 47 weken per jaar open. Elk Thuishuis maakt hierin zelf een keuze. Vraag uw Thuishuis naar de weken waarop het Thuishuis is gesloten. De nationaal erkende feestdagen vallen hierbuiten. Per Thuishuis kunnen de vakanties dus variëren. Aan het begin van elk kalenderjaar krijgt u een overzicht met de vakanties en de feestdagen dat het Thuishuis gesloten is, zodat u uw vakanties daar eventueel op aan kunt passen.

Vakanties en vrije dagen van de ouders, graag een maand vantevoren doorgeven of volgens de regels die het Thuishuis daarover heeft opgesteld. 
Als er wegens ziekte van het kind geen opvang plaatsvindt, moet dit z.s.m. doorgegeven worden.

 

Verzekeringen

Zowel de ouder als de Thuishuisondernemer heeft een verzekering afgesloten.
Ouders moeten een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) hebben afgesloten. Als een kind schade toebrengt valt dit onder de AVP van de ouders.
Door het Thuishuis zijn afdoende verzekeringen afgesloten. Dit is voorwaarde om het Thuishuis te kunnen starten.
 

Controle door Thuishuis en GGD

4.1 Controle door Stichting Thuishuis

Stichting Thuishuis controleert de kwaliteit van de Thuishuizen, en tevens voert de GGD een jaarlijkse inspectie uit. Om een Thuishuis te mogen exploiteren moet er aan een aantal voorwaarden m.b.t. veiligheid, hygiëne en pedagogisch klimaat worden voldaan. Stichting Thuishuis controleert regelmatig of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan, o.a. door minimaal twee keer per jaar een huisbezoek te brengen.

4.2 Controle door de GGD
De Thuishuisondernemer voert jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. De GGD komt jaarlijks een inspectie uitvoeren bij het Thuishuis. Het recente inspectierapport kunt u vinden in het Landelijk register kinderopvang en op de website van het Thuishuis.

Klachten/meningsverschillen

Als er klachten zijn over zaken in uw Thuishuis, verzoeken wij u om dit te bespreken met de eigenaresse van het Thuishuis. Zij zal haar uiterste best doen om de klacht samen met u op te lossen. Indien wenselijk en afhankelijk van de aard van de klacht kan er een bemiddelende rol zijn voor Stichting Thuishuis, de franchiseorganisatie waar dit Thuishuis bij is aangesloten. De werkwijze m.b.t. klachten bij Thuishuis is vastgelegd in het interne klachtenreglement .

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met het klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie Kinderopvang waar alle Thuishuizen bij zijn aangesloten: www.klachtenloket-kinderopvang.nl. U kunt online, via deze website uw klacht indienen of telefonisch contact opnemen via 0900-1877 (€ 0,20  per gesprek). 

Registratienummer

De Thuishuizen hebben allemaal een registratienummer waarmee ze geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag wordt door de belastingdienst gevraagd naar het registratienummer. Het nummer kunt u vinden op de website van het betreffende Thuishuis. Het staat links bovenaan bij de contact gegevens.

Medezeggenschap ouders

Vanuit de verantwoordelijkheid voor uw kind heeft u als ouder recht op inspraak bij het beleid van uw kinderopvang. Daarom heeft elk Thuishuis kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang een oudercommissie. In deze oudercommissie zitten minimaal 2 ouders die de belangen van alle ouders behartigen. Informeer hiernaar bij uw Thuishuis.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Met ingang van 1 juli 2013 werken alle Thuishuizen met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze Meldcode voor de branche kinderopvang is gebaseerd op het basismodel meldcode: een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling dat is ontwikkeld door het ministerie van VWS.

De meldcode geeft 3 routes aan hoe gehandeld moet worden bij verschillende signalen:
1) Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
2) Route bij signalen van mishandeling door een beroepskracht (leidster, huisgenoot van de leidster)
2) Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Aandachtsfunctionaris/aanspreekpunt Thuishuis
Alle Thuishuisondernemers en het personeel van de stichting hebben een scholing in het werken met de Meldcode gevolgd. Binnen stichting Thuishuis is onze pedagoog Margit Vos deskundige en aandachtsfunctionaris op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit betekent dat zij ondernemers ondersteunt en adviseert.

Vermoedens kindermishandeling door beroepskrachten of huisgenoten
In alle Thuishuizen is een Meldcode aanwezig of op aanvraag digitaal beschikbaar voor ouders; vraag uw Thuishuisondernemer hiernaar. Hierin staat welke stappen er per route genomen worden. 
Indien er een vermoeden bestaat van kindermishandeling, ongewenste omgangsvormen of seksueel misbruik door een beroepskracht of huisgenoot van de Thuishuisondernemer dient altijdmelding gemaakt te worden aan de Thuishuisondernemer (indien het personeel betreft) of stichting Thuishuis.

Voor contact met stichting Thuishuis kunt u bellen met 050-5778005